Propozycje zmian Statutu Sołectwa Kiełpino

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Sołectwa Kiełpino

w § 4 dodaje się ust. 7 o brzmieniu:

„Sołectwu można powierzyć zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej: O zasadach zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych i w sprawie gospodarowania nieruchomościami Gminy Kartuzy, niniejszym Statucie oraz obowiązującymi przepisami prawa.”

w § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje nowo wybranemu sołtysowi, w formie protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentację oraz mienie ruchome użytkowane przez Sołectwo w terminie 30 dni od dnia wyboru.”

w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy oraz doradczy i składa się od 5 do 13 osób. Liczbę członków ustala Zebranie Wiejskie.”

w § 5 dodaje się ust. 3a o brzmieniu:

„Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane przez wybranego członka Rady Sołeckiej. Treść protokołu wraz z załącznikami jest publikowana w BIP Gminy Kartuzy oraz innych miejscach do tego przeznaczonych.”

w § 5 ust. 4 dodaje się punkty:

„4. wspomaga Sołtysa przy opracowaniu propozycji do projektu budżetu Gminy,
5. wspiera Sołtysa przy wykonywaniu uchwał Zebrania Wiejskiego,
6. może wydawać opinie w sprawach udziału Sołectwa w postępowaniu administracyjnym,
7. występowanie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach dotyczących Sołectwa,
8. zgłasza propozycje oraz wyraża opinie na temat planów zagospodarowania terenu dotyczących Sołectwa Kiełpino,
9. opiniowanie planowanych i realizowanych inwestycji na terenie Sołectwa.”

w § 5 dodaje się ust. 5, ust. 6 oraz ust. 7:

„5. Rada Sołecka wyraża swoje zdanie w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.
6. Radni Rady Miejskiej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Sołeckiej bez prawa głosowania.
7. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa informacje o działalności Rady Sołeckiej.”

w § 6 ust. 2 pkt 2. otrzymuje brzmienie:

„na żądanie co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu”

w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys a w razie potrzeby Burmistrz Gminy Kartuzy podaje wraz z porządkiem obrad do wiadomości publicznej w sposób wynikający z §4 ust. 1 pkt. 8., co najmniej 7 dni przed jego terminem.”

w § 6 dodaje się ust. 3a o brzmieniu:

„Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 10% mieszkańców winno odbyć się do 14 dni od daty złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”

w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni.”

w § 6 ust. 5 zostaje wykreślony

w § 8 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

„Sekretarz Gminy jest zobowiązany do opublikowania protokołu z Zebrania Wiejskiego w BIP w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po Zebraniu Wiejskim.”

w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 10% uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców Sołectwa.”

w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.”

w § 10 dodaje się ust. 2a u brzmieniu:

„Ustalające termin zebrania wiejskiego wójt podaje w jednym obwieszczeniu pierwszy termin zebrania a także drugi termin jeżeli w pierwszym wyznaczonym terminie w zebraniu nie będzie brało udział co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania.”

w § 12 dodaje się ust. 3 u brzmieniu:

„Każdemu kandydatowi na Sołtysa daje się możliwość prezentacji swojej osoby oraz wizji rozwoju Sołectwa. Prezentacja ta nie może być dłuższa niż 5 minut.”

§ 14 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej trwa 5 lat,
2. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w trakcie wyborów uzupełniających kończy się z końcem trwającej kadencji tych organów.”

w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego bezpośrednio przed głosowaniem, którego celem jest odwołanie ze stanowiska.”

w § 16 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

„Do chwili wyboru nowego Sołtysa, funkcje tę sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie niewyrażenia przez niego zgody, najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.”

dodaje się Rozdział VIII o tytule „Zasady korzystania z mienia komunalnego” o następującej treści:

„Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w Statucie Sołectwa oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

§ 19

1. Na wniosek Zebrania Wiejskiego Burmistrz może przekazać Sołectwu do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy.
2. Przekazanie mienia następuje protokolarnie przez Burmistrza.
3. Wniosek Sołectwa o przekazanie mienia jest skierowany do Burmistrza wraz z uzasadnieniem celowości i zasadności przekazania.
4. Wniosek wraz z opinią o przekazaniu mienia Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej oraz Sołtysowi. Od negatywnej opinii Zebraniu Wiejskiemu przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w terminie 30 dni od daty otrzymania opinii Burmistrza.
5. Przekazanie mienia może nastąpić na czas określony we wniosku lub w przypadku braku terminu na czas nieokreślony.

§ 20

Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.

§ 21

1. Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu należy do Sołtysa.
2. Burmistrz Gminy Kartuzy przekazuje niezbędne upoważnienia Sołtysowi w formie pisemne, które umożliwiają wynajmowanie składników przekazanego w zarząd mienia podmiotom trzecim w tym również podpisywania umów i porozumień w imieniu Gminy Kartuzy dotyczących tegoż mienia.

§ 22

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
3. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza corocznie Rada Miejska odrębną uchwałą.
4. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa.
5. Zasady przekazywania środków budżetowych nie objętych funduszem sołeckim na realizację zadań przez Sołectwo określa odrębna uchwała.

§ 23

1. Organy Sołectwa samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania przekazanego mienia.
2. Burmistrz może cofnąć prawo do korzystania z nieruchomości Sołectwu wyłącznie w przypadku:
a. wykorzystania nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem określonym w Zarządzeniu Burmistrza o przekazaniu nieruchomości,
b. jeżeli sposób korzystania z nieruchomości pogarsza stan środowiska naturalnego,
c. jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego nastąpią zmiany, które w znaczny sposób ograniczą dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości,
d. jeżeli sposób korzystania z nieruchomości naraża na uciążliwości korzystania z nieruchomości sąsiednich,
e. jeżeli uzyskiwane przez Sołectwo dochody z nieruchomości są niewspółmiernie niskie do jej wartości lub kosztów jej utrzymania

3. W przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego przeznaczenie, zasady rozliczeń między Gminą, a Sołectwem każdorazowo określa Zarządzenie Burmistrza oraz protokół zdawczo-odbiorczy.”

dodaje się Rozdział IX o tytule „Postanowienia końcowe” o następującej treści:

㤠24

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy na zasadach przyjętych dla uchwalenia statutu.
2. Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej o treści: Sołectwo Kiełpino.

3. Sołtys używa pieczęci podpisowej Sołtys Sołectwa Kiełpino z imieniem i nazwiskiem.

4. Spory między organami sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego statutu rozpatruje Burmistrz.”

Relacja z zebrania wiejskiego w Kiełpinie 24.09.2018 r.

Na zebraniu omówiono wszystkie inwestycje wykonane w 2018 roku przez gminę na terenie sołectwa Kiełpino, plan inwestycji na 2019 r., propozycję loga Kiełpina oraz przyjęto fundusz sołecki na 2019 r.

Przygotowano koncepcję przebudowy ulicy Starowiejskiej, która zostanie utwardzona asfaltem aż do drogi wojewódzkiej, na całym odcinku zostanie wzdłuż niej wybudowany chodnik. Ze względu na to, że nie jest możliwe poszerzenie ulicy Szkolnej tuż przy budynku szkoły, gdyż przebiega tam linia gazociągu, odcinek ten będzie jednokierunkowy, a ulicę Szkolną ze Starowiejską połączy dodatkowy odcinek drogi. (Dokument dostępny w gminie – koncepcja drogowa – przebudowa drogi gminnej ne 155790G łączącej drogę wojewódzką nr 224 z drogą powiatową nr 1924G Etap II)

Zostanie również przeprowadzony remont budynku koło parafii z przeznaczeniem na dom kultury i bibliotekę.

Zebranie wiejskie przegłosowało też propozycję stowarzyszenia pt. „Zajęcia ruchowe dla osób 50+” i przeznaczyło na ten cel 8.000 zł. Wstępnie planujemy organizację 30 zajęć dla 20 osób. Więcej informacji na ten temat podamy wkrótce.

Poniżej można obejrzeć zapis wideo zebrania wiejskiego w Kiełpinie, które odbyło się 24 września 2018 r. (pierwsze kilka minut bez dźwięku).

Zebranie założycielskie stowarzyszenia

W dniu 19 lipca 2018 r. grupa 11 osób, którym zależy na rozwoju miejscowości, i które chcą działać dla jej dobra, podjęła decyzję o założeniu Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina.

Na zebraniu podjęto uchwałę ustalającą statut stowarzyszenia, wybrano władze stowarzyszenia i ustalono jakimi tematami stowarzyszenie powinno zająć się w pierwszej kolejności.

Naszym celem jest:

1. Integracja oraz aktywizacja mieszkańców Kiełpina do wspólnych działań na rzecz miejscowości.
2. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Kiełpina i powiatu kartuskiego.
3. Reprezentowanie indywidualnych i zbiorowych interesów mieszkańców Kiełpina i powiatu kartuskiego wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych.
4. Ochrona ładu przestrzennego i środowiska naturalnego.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
6. Rozwój demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.
7. Dążenie do zapewnienie mieszkańcom Kiełpina niezbędnej infrastruktury technicznej.
8. Dążenie do podniesienia walorów Kiełpina jako miejsca rekreacji, turystyki i wypoczynku.
9. Integracja oraz pobudzanie aktywności mieszkańców Kiełpina w obszarze kultury i sportu.
10. Ochrona i propagowanie dorobku kulturowego Kaszub.

 

Swoje działania zamierzamy realizować poprzez:

a) prowadzenie działań informacyjnych, propagandowych i edukacyjnych, w szczególności: prowadzenie strony internetowej; organizacja debat, dyskusji i odczytów; prowadzenie działań i kampanii informacyjnych i promujących wśród mieszkańców postawy zgodne z celami Stowarzyszenia; prowadzenie działalności wydawniczej;

b) gromadzenie informacji oraz przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej

c) merytoryczne lub finansowe wspieranie działań prowadzonych przez inne organizacje i instytucje, dotyczących celów statutowych Stowarzyszenia;

d) monitorowanie i ewaluacja działań podejmowanych przez władze państwowe i samorządowe i informowanie o nich mieszkańców i inne organizacje;

e) opracowywanie i promowanie projektów rozwiązań dotyczących spraw z zakresu działalności statutowej Stowarzyszenia; inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym;

f) uczestniczenie w inicjatywach lokalnych i konsultacjach społecznych

g) podejmowanie działań i inicjatyw obywatelskich w zakresie stanowienia prawa i regulacji, w tym także aktów prawa miejscowego, dotyczących kwestii z zakresu celów statutowych Stowarzyszenia, w tym inicjowanie, opiniowanie i skarżenie aktów prawnych uchwalanych przez organy samorządu terytorialnego oraz organy państwa

h) uczestniczenie w procedurach planowania i zagospodarowania przestrzennego – w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; w szczególności: wnoszenie uwag i wniosków oraz skarżenie uchwał i orzeczeń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego

i) inicjowanie oraz uczestniczenie jako strona w postępowaniach administracyjnych i sądowych (w tym postępowaniach przed sądami arbitrażowymi) w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia, dotyczącymi mieszkańców Kiełpina.

j) kontakt i współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami opiniodawczymi i kontrolnymi

k) współpracę z innymi organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu i podmiotami polskimi i zagranicznymi, a także podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji

l) prowadzenie działalności integrującej przez aktywność kulturalną, rekreacyjną i sportową;

m) prowadzenie działalności dobroczynnej przez organizowanie pomocy oraz wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych;

n) inspirowanie i organizowanie imprez, akcji społecznych, festiwali, konkursów, itp. służących rozwijaniu działalności społecznej, kulturalnej i obywatelskiej mieszkańców, budujących ich tożsamość lokalną i solidarność sąsiedzką;