Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy  Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Kiełpino, ul. Klonowa 6, 83-307 Kiełpino.

§ 3

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 5

Celem stowarzyszenia jest:
1. Integracja oraz aktywizacja mieszkańców Kiełpina do wspólnych działań na rzecz miejscowości.
2. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Kiełpina i powiatu kartuskiego.
3. Reprezentowanie indywidualnych i zbiorowych interesów mieszkańców Kiełpina i powiatu kartuskiego wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych.
4. Ochrona ładu przestrzennego i środowiska naturalnego.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
6. Rozwój demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.
7. Dążenie do zapewnienie mieszkańcom Kiełpina niezbędnej infrastruktury technicznej.
8. Dążenie do podniesienia walorów Kiełpina jako miejsca rekreacji, turystyki i wypoczynku.
9. Integracja oraz pobudzanie aktywności mieszkańców Kiełpina w obszarze kultury i sportu.
10. Ochrona i propagowanie dorobku kulturowego Kaszub.

§ 6

1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w drodze nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
a) prowadzenie działań informacyjnych, propagandowych i edukacyjnych, w szczególności: prowadzenie strony internetowej; organizacja debat, dyskusji i odczytów; prowadzenie działań i kampanii informacyjnych i promujących wśród mieszkańców postawy zgodne z celami Stowarzyszenia; prowadzenie działalności wydawniczej;
b) gromadzenie informacji oraz przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej
c) merytoryczne lub finansowe wspieranie działań prowadzonych przez inne organizacje i instytucje, dotyczących celów statutowych Stowarzyszenia;
d) monitorowanie i ewaluacja działań podejmowanych przez władze państwowe i samorządowe i informowanie o nich mieszkańców i inne organizacje;
e) opracowywanie i promowanie projektów rozwiązań dotyczących spraw z zakresu działalności statutowej Stowarzyszenia; inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym;
f) uczestniczenie w inicjatywach lokalnych i konsultacjach społecznych
g) podejmowanie działań i inicjatyw obywatelskich w zakresie stanowienia prawa i regulacji, w tym także aktów prawa miejscowego, dotyczących kwestii z zakresu celów statutowych Stowarzyszenia, w tym inicjowanie, opiniowanie i skarżenie aktów prawnych uchwalanych przez organy samorządu terytorialnego oraz organy państwa
h) uczestniczenie w procedurach planowania i zagospodarowania przestrzennego – w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; w szczególności: wnoszenie uwag i wniosków oraz skarżenie uchwał i orzeczeń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego
i) inicjowanie oraz uczestniczenie jako strona w postępowaniach administracyjnych i sądowych (w tym postępowaniach przed sądami arbitrażowymi) w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia, dotyczącymi mieszkańców Kiełpina.
j) kontakt i współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz  instytucjami opiniodawczymi i kontrolnymi
k) współpracę z innymi organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami,  fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu i podmiotami polskimi i zagranicznymi, a także podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji
l) prowadzenie działalności integrującej przez aktywność kulturalną, rekreacyjną i sportową;
m) prowadzenie działalności dobroczynnej przez organizowanie pomocy oraz wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych;
n) inspirowanie i organizowanie imprez, akcji społecznych, festiwali, konkursów, itp. służących rozwijaniu działalności społecznej, kulturalnej i obywatelskiej mieszkańców, budujących ich tożsamość lokalną i solidarność sąsiedzką;

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 7

Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych
b) nie jest pozbawiona praw publicznych
c) jest pełnoletnia.
d) złoży prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską.
2. Członkostwo nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały, podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej.
3. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
b) uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
c) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
d) regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 9

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie jest pozbawiona praw publicznych,
c) jest pełnoletnia,
d) złoży prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską,
e) zadeklaruje pomoc rzeczową, finansową lub merytoryczną.
2. Członkostwo nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały, podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej.
3. Członkowie wspierający mają prawo do:
a) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
b) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
c) uczestniczenia z głosem doradczym w walnych zebraniach członków oraz w     posiedzeniach zarządu.4. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
b) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 10

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b) śmierci członka,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) wykluczenia przez Zarząd:
z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub niewywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń przez pół roku,
z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
ze względu uchylanie się od aktywnej pracy na rzecz Stowarzyszenia
na pisemny umotywowany wniosek przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 11

Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 12

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. Najbliższe Walne Zebranie zatwierdza ten wybór.

§ 13

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

Sposób podejmowania decyzji, czyli warunki ważności uchwał

§ 14

Do ważności uchwał władz Stowarzyszenia wymagana jest obecność co najmniej połowy członków z wyjątkiem Walnego Zebrania, którego uchwały są ważne bez względu na ilość członków obecnych na Zebraniu, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 15

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków

§ 16

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych     Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może też zwołać Komisja Rewizyjna w przypadku bezczynności Zarządu.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 17

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
d) uchwalanie regulaminu Walnego Zebrania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
e) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz     sprawozdań władz Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków i władze Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
i) ustalanie wysokości składek członkowskich,
j) ustalanie wynagrodzenia członków władz Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 18

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z trzech osób prezesa, skarbnika i sekretarza.
3. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnione funkcje.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek zarządu.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g) zwoływanie Walnego Zebrania,
h) wykonywanie innych zadań nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów     Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna

§ 20

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków – przewodniczącego, sekretarza i członka.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być równocześnie członkiem Zarządu ani pozostawać z żadnym z członków Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego członek komisji Rewizyjnej.

§ 21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności     Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego     członka Zarządu,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania walnego zebrania     członków przez zarząd w określonym terminie.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 22

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,
c) dotacje, subwencje, udziały, lokaty
d) dochody z majątku i działalności statutowej Stowarzyszenia
2. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
3. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd w ramach swoich uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jego utrzymania.
6. Wszelki   dochód   Stowarzyszenia   (nadwyżka   przychodów   nad   kosztami)   przeznaczony   będzie wyłącznie  na  realizację  celów  statutowych  Stowarzyszenia  oraz  zadań  należących  do  sfery  zadań publicznych, o których  mowa  w  art.  4  ustawy  z  dnia 24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku publicznego   i   o   wolontariacie,   i   nie   będzie   przeznaczony   do   podziału   między   członków Stowarzyszenia.
7. Zakazuje się jakichkolwiek form wyprowadzania majątku Stowarzyszenia, a w szczególności:
a) udzielania pożyczek i zabezpieczeń z majątku Stowarzyszenia,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia na zasadach innych niż w     stosunku do osób trzecich.

Sposób reprezentacji

§ 23

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest samodzielnie Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, które pociągają za sobą zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 10 tysięcy złotych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 24

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 25

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa  przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Statut przyjęto uchwałą w dniu 19 lipca 2018 r.

Podpisano:

Prezes
Sekretarz
Skarbnik