Wyniki inwentaryzacja dróg sołectwa Kiełpino

Inwentaryzacja została wykonana przez SMK na podstawie przeglądu dokonanego w kwietniu 2023 r.

Rodzaj nawierzchniDrogi wojewódzkieDrogi powiatoweDrogi gminne i prywatneRazem
asfalt1.820 m3.770 m8.130 m13.720 m (24,0%)
płyty / kostka0 m700 m9.020 m9.720 m (17,1%)
grunt0 m680 m32.830 m33.510 m (58,9%)
RAZEM1.820 m5.150 m49.980 m56.950 m (100%)

Drogi wojewódzkie:

ul. Kartuska

Łącznie: 1.820 m – 3,20% wszystkich dróg

Asfalt: 1.820 m – 100%

Drogi powiatowe:

ul. Długa, ul. Osiedlowa – część, ul. Raduńska – część

Łącznie: 5.150 m – 9,04% wszystkich dróg

w tym:

Asfalf: 3.770m (73,20%)

Płyty: 700 m (13,59 %)

Grunt / bruk: 680 m (13,20%)

Drogi gminne i prywatne:

Łącznie: 49.980 m – 87,76% wszystkich dróg

w tym:

Asfalf: 8.130 m (16,27%)

Płyty: 9.020 m (18,05 %)

Grunt / bruk: 32.830 m (65,69%)

Propozycje zmian Statutu Sołectwa Kiełpino

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Sołectwa Kiełpino

w § 4 dodaje się ust. 7 o brzmieniu:

„Sołectwu można powierzyć zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej: O zasadach zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych i w sprawie gospodarowania nieruchomościami Gminy Kartuzy, niniejszym Statucie oraz obowiązującymi przepisami prawa.”

w § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje nowo wybranemu sołtysowi, w formie protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentację oraz mienie ruchome użytkowane przez Sołectwo w terminie 30 dni od dnia wyboru.”

w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy oraz doradczy i składa się od 5 do 13 osób. Liczbę członków ustala Zebranie Wiejskie.”

w § 5 dodaje się ust. 3a o brzmieniu:

„Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane przez wybranego członka Rady Sołeckiej. Treść protokołu wraz z załącznikami jest publikowana w BIP Gminy Kartuzy oraz innych miejscach do tego przeznaczonych.”

w § 5 ust. 4 dodaje się punkty:

„4. wspomaga Sołtysa przy opracowaniu propozycji do projektu budżetu Gminy,
5. wspiera Sołtysa przy wykonywaniu uchwał Zebrania Wiejskiego,
6. może wydawać opinie w sprawach udziału Sołectwa w postępowaniu administracyjnym,
7. występowanie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach dotyczących Sołectwa,
8. zgłasza propozycje oraz wyraża opinie na temat planów zagospodarowania terenu dotyczących Sołectwa Kiełpino,
9. opiniowanie planowanych i realizowanych inwestycji na terenie Sołectwa.”

w § 5 dodaje się ust. 5, ust. 6 oraz ust. 7:

„5. Rada Sołecka wyraża swoje zdanie w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.
6. Radni Rady Miejskiej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Sołeckiej bez prawa głosowania.
7. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa informacje o działalności Rady Sołeckiej.”

w § 6 ust. 2 pkt 2. otrzymuje brzmienie:

„na żądanie co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu”

w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys a w razie potrzeby Burmistrz Gminy Kartuzy podaje wraz z porządkiem obrad do wiadomości publicznej w sposób wynikający z §4 ust. 1 pkt. 8., co najmniej 7 dni przed jego terminem.”

w § 6 dodaje się ust. 3a o brzmieniu:

„Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 10% mieszkańców winno odbyć się do 14 dni od daty złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”

w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni.”

w § 6 ust. 5 zostaje wykreślony

w § 8 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

„Sekretarz Gminy jest zobowiązany do opublikowania protokołu z Zebrania Wiejskiego w BIP w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po Zebraniu Wiejskim.”

w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 10% uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców Sołectwa.”

w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.”

w § 10 dodaje się ust. 2a u brzmieniu:

„Ustalające termin zebrania wiejskiego wójt podaje w jednym obwieszczeniu pierwszy termin zebrania a także drugi termin jeżeli w pierwszym wyznaczonym terminie w zebraniu nie będzie brało udział co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania.”

w § 12 dodaje się ust. 3 u brzmieniu:

„Każdemu kandydatowi na Sołtysa daje się możliwość prezentacji swojej osoby oraz wizji rozwoju Sołectwa. Prezentacja ta nie może być dłuższa niż 5 minut.”

§ 14 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej trwa 5 lat,
2. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w trakcie wyborów uzupełniających kończy się z końcem trwającej kadencji tych organów.”

w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego bezpośrednio przed głosowaniem, którego celem jest odwołanie ze stanowiska.”

w § 16 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

„Do chwili wyboru nowego Sołtysa, funkcje tę sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie niewyrażenia przez niego zgody, najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.”

dodaje się Rozdział VIII o tytule „Zasady korzystania z mienia komunalnego” o następującej treści:

„Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w Statucie Sołectwa oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

§ 19

1. Na wniosek Zebrania Wiejskiego Burmistrz może przekazać Sołectwu do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy.
2. Przekazanie mienia następuje protokolarnie przez Burmistrza.
3. Wniosek Sołectwa o przekazanie mienia jest skierowany do Burmistrza wraz z uzasadnieniem celowości i zasadności przekazania.
4. Wniosek wraz z opinią o przekazaniu mienia Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej oraz Sołtysowi. Od negatywnej opinii Zebraniu Wiejskiemu przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w terminie 30 dni od daty otrzymania opinii Burmistrza.
5. Przekazanie mienia może nastąpić na czas określony we wniosku lub w przypadku braku terminu na czas nieokreślony.

§ 20

Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.

§ 21

1. Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu należy do Sołtysa.
2. Burmistrz Gminy Kartuzy przekazuje niezbędne upoważnienia Sołtysowi w formie pisemne, które umożliwiają wynajmowanie składników przekazanego w zarząd mienia podmiotom trzecim w tym również podpisywania umów i porozumień w imieniu Gminy Kartuzy dotyczących tegoż mienia.

§ 22

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
3. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza corocznie Rada Miejska odrębną uchwałą.
4. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa.
5. Zasady przekazywania środków budżetowych nie objętych funduszem sołeckim na realizację zadań przez Sołectwo określa odrębna uchwała.

§ 23

1. Organy Sołectwa samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania przekazanego mienia.
2. Burmistrz może cofnąć prawo do korzystania z nieruchomości Sołectwu wyłącznie w przypadku:
a. wykorzystania nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem określonym w Zarządzeniu Burmistrza o przekazaniu nieruchomości,
b. jeżeli sposób korzystania z nieruchomości pogarsza stan środowiska naturalnego,
c. jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego nastąpią zmiany, które w znaczny sposób ograniczą dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości,
d. jeżeli sposób korzystania z nieruchomości naraża na uciążliwości korzystania z nieruchomości sąsiednich,
e. jeżeli uzyskiwane przez Sołectwo dochody z nieruchomości są niewspółmiernie niskie do jej wartości lub kosztów jej utrzymania

3. W przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego przeznaczenie, zasady rozliczeń między Gminą, a Sołectwem każdorazowo określa Zarządzenie Burmistrza oraz protokół zdawczo-odbiorczy.”

dodaje się Rozdział IX o tytule „Postanowienia końcowe” o następującej treści:

㤠24

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy na zasadach przyjętych dla uchwalenia statutu.
2. Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej o treści: Sołectwo Kiełpino.

3. Sołtys używa pieczęci podpisowej Sołtys Sołectwa Kiełpino z imieniem i nazwiskiem.

4. Spory między organami sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego statutu rozpatruje Burmistrz.”

Propozycje SMK do planu rozwoju miejscowości Kiełpino

Priorytety w zakresie infrastruktury

Utwardzenie dróg:

 1. Tranzyt z sąsiednimi miejscowościami
  – ul. Energetyków w kierunku Mezowa (połączenia z miejscowością Mezowo)
  – ul. Raduńska w kierunku Hopowa / Wyczechowa (połączenie z DK nr 20 w Hopowie i w Wyczechowie, najkrótsze połączenie z OMT)

 2. Drogi łączące inne drogi o wyższym poziomie
  – ul. Starowiejska w Lesznie – połączenie ul. Starowiejskiej w Lesznie z ul. Kartuską
  – ul. Orzeszkowej – połączenie ul. Szkolnej z ul. Starowiejską
  – ul. Piaskowa/Żwirowa – połączenie ul. Szkolnej z Kartuską
  – ul. Szeroka oraz ul. Sucharskiego/Kolejowa lub ul. Piłsudskiego/Kolejowa – dojazd do dworca od strony wschodniej
  – ul. Leśna (Mezowo) – połączenie ul. Osiedlowej z ul. Długą

Podniesienie standardu istniejących dróg z największym natężeniem ruchu:

 1. ul. Osiedlowa w odcinku od ul. Długiej do ul. Raduńskiej
 2. ul. Szkolna w całym odcinku

Utwardzenie pozostałych dróg publicznych:

Konieczne jest określenie parametrów wskaźnika ważności dróg (np. ilości mieszkańców danej ulicy, ilości budynków przy danej ulicy, długość ulicy, ilość skrzyżowań z innymi drogami, itp.) i ustalenie na jego podstawie kolejności realizacji. Następnie ocena kosztu i ustalenie harmonogramu realizacji.

Budowa chodników:

 1. Chodnik na ul. Kartuskiej na odcinku od Leszna do ronda.
 2. Chodnik na ul. Długiej na odcinku od stadionu do Mezowa.
 3. Chodnik na ul. Długiej w okolicy marketu Dino (po stronie marketów, w obu kierunkach)
 4. Chodnik na ul. Szkolnej rozpoczynając od szkoły w kierunku ul. Kartuskiej, docelowo na całym odcinku
 5. Chodnik na ul. Osiedlowej na odcinku od ulicy Kartuskiej do ul. Raduńskiej

Budowa parkingu przy stacji kolejowej.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym przy szkole.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej:

 1. Obszar osiedla Rąb (wzdłuż ul. Osiedlowej w kierunku Mezowa)
 2. Obszar ulicy Długiej od centrum w kierunku stadionu
 3. Obszar ulicy Piaskowej

Przejęcie przez gminę dróg prywatnych (dotyczy dróg o dużej użyteczności, konieczne ustalenie warunków przejęcia drogi i kryteriów zasadności)

Plany zagospodarowania dla Kiełpina – publiczny wgląd

Urząd Miejski w Kartuzach zawiadamia, że w dniach od 14.12.2021 r. do 12.01.2022 r. będą wyłożone do wglądu plany:

 • fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Długiej
 • fragmentu wsi Kiełpino, centrum
 • fragmentu wsi Mezowo, ul. Piaskowa oraz fragmentu wsi Kiełpino, ul. Wrzosowa

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 10.01.2022 r.

Szczegóły w obwieszczeniu.

Skarżymy plan zagospodarowania ws. farmy wiatrowej

Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina na podstawie art. 101 usg zaskarża uchwałę nr XIII/107/12 Rady Gminy Somonino z dnia 29.02.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wyczechowo. Przyłącz się do skargi!

Pobierz: UPOWAŻNIE DLA STOWARZYSZENIA DO ZŁOŻENIA SKARGI

Wypełnij upoważnienie i dostarcz na adres stowarzyszenia: ul. Klonowa 6, 83-307 Kiełpino lub zeskanuj i prześlij mailem na adres: [email protected]

Kolejny plan zagospodarowania dla Kiełpina – zawiadomienie o publicznym wyłożeniu

Gmina Kartuzy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

– fragmentu wsi Kiełpino na południe i zachód od Jeziora Dużego

Z planami będzie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w terminie od 14.07.2021 r. do 06.08.2021 r. Dyskusja publiczna zaplanowana jest na 19.07.2021 r. Uwagi można wnosić w terminie do 22.08.2021 r.

Nowe plany zagospodarowania dla Kiełpina – zawiadomienie o publicznym wyłożeniu

Gmina Kartuzy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

fragmentu wsi Mezowo, rejon ulicy Piaskowej oraz fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Wrzosowej

fragmentu wsi Kiełpino pomiędzy linią kolejową a rzeką Radunią

fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Nad Radunią

fragmentu wsi Kiełpino – centrum

fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Długiej

Z planami będzie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w terminie od 14.06.2021 r. do 23.07.2021 r. Dyskusja publiczna zaplanowana jest na 19.07.2021 r. Uwagi można wnosić w terminie do 13.08.2021 r.

Wojewoda odmówił wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę wiatraków – złóż odwołanie

W dniu 01.04.2021 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję odmawiającą wygaszenia pozwolenia na budowę farmy wiatrowej w Wyczechowie.

Decyzja Wojewody Pomorskiego

Możliwość zaskarżenia decyzji mają strony postępowania.

Decyzję należy zaskarżyć we własnym imieniu – składając ją do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie do 30.04.2021 r. (piątek).

My zarzucamy Wojewodzie:

 1. naruszenie przepisów postępowania w szczególności; art. art. 6, 7, 8, 9, 10 k.p.a, poprzez prowadzenie postępowania dowodowego z naruszeniem wskazanych przepisów i niedopuszczeniem do udziału w postępowaniu wnioskodawcy,
 2. naruszeniem przepisu art. 40 § 2 k.p.a. i art. 49 a k.p.a. poprzez zaniechanie doręczenia pism i decyzji stronie i jej pełnomocnikowi i braku zawiadomienia stron o zamiarze dokonywania zawiadomień poprzez obwieszczenie,
 3. naruszenie przepisu art. 75 k.p.a. art. 77, 78, 79 i 79 a k.p.a. poprzez nieuwzględnienie wniosków dowodowych stron w tym dowodu z przesłuchania świadków, nie poinformowaniu stron o przeprowadzeniu dowodu z dokumentów, nie poinformowaniu stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów,
 4. naruszenie art. 80 i 81 k.p.a. poprzez zaniechanie oceny całokształtu materiału dowodowego i uniemożliwienie stronie wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów,
 5. naruszenie przepisu art. 85 k.p.a. poprzez zaniechanie przeprowadzenia oględzin,
 6. naruszenie przepisu art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 k.p.a. poprzez nie zamieszczenie uzasadnienia faktycznego i prawnego,
 7. naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną ich interpretację i zastosowanie w szczególności art. 37 ust. 1 prawa budowlanego (dalej P.b.) poprzez jego niezastosowanie i art. 41 prawa budowlanego art. 13 ust.2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej o.i.z.e,w.) poprzez ich błędną interpretację i błędne zastosowanie ustawy o. i.z.e.w.
 8. błędną ocenę stanu faktycznego, polegającego na uznaniu, że wytyczenie geodezyjne na mapie w okresie 8 lat osi jednej z projektowanych dróg , może zostać uznane za prowadzenie prac budowlanych o których stanowi art. 37 w zw. z art. 3 pkt 6 i 7 P.b.

Akta postępowania:

Plany inwestycyjne powiatu kartuskiego dotyczące Kiełpina

W dniu 16 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przedstawiciele Stowarzyszenia: prezes Łukasz Grzenkowicz oraz sekretarz Bartosz Kitowski spotkali się z wicestarostą kartuskim Piotrem Fikusem i dyrektorem ZDP Andrzejem Puzdrowskim. W spotkaniu uczestniczył również sołtys Kiełpina Mirosław Paczoska.

Tematem spotkania były perspektywy inwestycyjne dotyczące infrastruktury pod zarządem powiatu kartuskiego znajdującej się na terenie sołectwa Kiełpino.

Omówiono następujące tematy:

Ulica Osiedlowa

 • powiat nie planuje żadnych inwestycji do końca kadencji w 2023 r.
 • jeżeli droga będzie modernizowana, to kompleksowo, czyli krawężniki, dywanik asfaltowy, chodnik, odwodnienia
 • aby przystąpić do realizacji inwestycji konieczne jest zakończenie budowy kanalizacji gminnej w ciągu drogi powiatowej tj. od Maczka do Raduńskiej (ok. 120 m)
 • możliwe jest do wykonania dokumentacja drogi (w 2022 r.) – koszt dokumentacji ok. 70 tys., jeżeli gmina Kartuzy sfinansuje 50% kosztu dokumentacji
 • możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę i złożenie wniosku o dofinansowanie budowy drogi z FDS w lipcu 2023 r. pod warunkiem, że gmina Kartuzy sfinansuje 50% budowy chodnika / 10% budowy drogi, rozpoczęcie budowy 2024 r.

Ulica Raduńska

 • w kwietniu/maju 2021 r. będzie realizowane utwardzenie drogi dywanikiem asfaltowym na odcinku 250-300 m od ulicy Osiedlowej do bruku
 • odcinek bruku należy do kolei, jednak nie będzie możliwe jego przekazanie do powiatu (a tym samym remont drogi) do czasu zakończenia inwestycji kolejowej (ok. 2023-25 r.)
 • w 2022-23 r. kontynuacja utwardzenia dywanikiem asfaltowym ulicy Raduńskiej na odcinku od torów kolejowych do rzeki

Ulica Długa

 • w 2021 r. kontynuacja budowy chodnika w kierunku Mezowa – do miejsca, do którego jest sporządzona dokumentacja tj. do końca wsi
 • w 2022 r. budowa ciągu pieszo-rowerowego do Mezowa
 • nie przewiduje się budowy progów spowalniających

Rondo na skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Kartuskiej

 • jest projekt budowlany, wniosek o dofinansowanie złożony będzie w lipcu 2021 r., budowa
  rozpocznie się w 2022 r.
 • wraz z budową ronda zostanie położony dywanik asfaltowy na ulicy Długiej od Ronda do centrum
  wsi

Ulica Kolejowa

 • powiat udrożnił starą kanalizację deszczową i wykonał studnie chłonne, co ograniczyło zalewanie
  posesji

Plan zimowego odśnieżania

 • gmina powinna odśnieżać ulicę Osiedlową, ze względu na ekonomię (przy okazji odśnieżania
  dróg gminnych) – tematem będzie zajmował się sołtys Mirosław Paczoska

Strategia dla Kiełpina – lista niezbędnych inwestycji

Przystąpiliśmy do opracowywania listy potrzeb inwestycyjnych dla Kiełpina. Prosimy o zgłaszanie uwag na naszym profilu FB lub w komentarzach. Dokument ma posłużyć do rozmów z samorządem w celu uwzględnienia naszych potrzeb w planach inwestycyjnych gminy.

POTRZEBY INWESTYCYJNE KIEŁPINA