Propozycje zmian Statutu Sołectwa Kiełpino

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Sołectwa Kiełpino

w § 4 dodaje się ust. 7 o brzmieniu:

„Sołectwu można powierzyć zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego, stanowiącego własność Gminy na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej: O zasadach zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych i w sprawie gospodarowania nieruchomościami Gminy Kartuzy, niniejszym Statucie oraz obowiązującymi przepisami prawa.”

w § 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Po zakończeniu kadencji Sołtys przekazuje nowo wybranemu sołtysowi, w formie protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentację oraz mienie ruchome użytkowane przez Sołectwo w terminie 30 dni od dnia wyboru.”

w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy oraz doradczy i składa się od 5 do 13 osób. Liczbę członków ustala Zebranie Wiejskie.”

w § 5 dodaje się ust. 3a o brzmieniu:

„Posiedzenia Rady Sołeckiej są protokołowane przez wybranego członka Rady Sołeckiej. Treść protokołu wraz z załącznikami jest publikowana w BIP Gminy Kartuzy oraz innych miejscach do tego przeznaczonych.”

w § 5 ust. 4 dodaje się punkty:

„4. wspomaga Sołtysa przy opracowaniu propozycji do projektu budżetu Gminy,
5. wspiera Sołtysa przy wykonywaniu uchwał Zebrania Wiejskiego,
6. może wydawać opinie w sprawach udziału Sołectwa w postępowaniu administracyjnym,
7. występowanie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach dotyczących Sołectwa,
8. zgłasza propozycje oraz wyraża opinie na temat planów zagospodarowania terenu dotyczących Sołectwa Kiełpino,
9. opiniowanie planowanych i realizowanych inwestycji na terenie Sołectwa.”

w § 5 dodaje się ust. 5, ust. 6 oraz ust. 7:

„5. Rada Sołecka wyraża swoje zdanie w formie uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.
6. Radni Rady Miejskiej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Sołeckiej bez prawa głosowania.
7. Na Zebraniach Wiejskich Sołtys składa informacje o działalności Rady Sołeckiej.”

w § 6 ust. 2 pkt 2. otrzymuje brzmienie:

„na żądanie co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu”

w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys a w razie potrzeby Burmistrz Gminy Kartuzy podaje wraz z porządkiem obrad do wiadomości publicznej w sposób wynikający z §4 ust. 1 pkt. 8., co najmniej 7 dni przed jego terminem.”

w § 6 dodaje się ust. 3a o brzmieniu:

„Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 10% mieszkańców winno odbyć się do 14 dni od daty złożenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.”

w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni.”

w § 6 ust. 5 zostaje wykreślony

w § 8 dodaje się ust. 5 o brzmieniu:

„Sekretarz Gminy jest zobowiązany do opublikowania protokołu z Zebrania Wiejskiego w BIP w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po Zebraniu Wiejskim.”

w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na Zebraniu Wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 10% uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców Sołectwa.”

w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.”

w § 10 dodaje się ust. 2a u brzmieniu:

„Ustalające termin zebrania wiejskiego wójt podaje w jednym obwieszczeniu pierwszy termin zebrania a także drugi termin jeżeli w pierwszym wyznaczonym terminie w zebraniu nie będzie brało udział co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania.”

w § 12 dodaje się ust. 3 u brzmieniu:

„Każdemu kandydatowi na Sołtysa daje się możliwość prezentacji swojej osoby oraz wizji rozwoju Sołectwa. Prezentacja ta nie może być dłuższa niż 5 minut.”

§ 14 otrzymuje brzmienie:

„1. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej trwa 5 lat,
2. Kadencja Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wybranych w trakcie wyborów uzupełniających kończy się z końcem trwającej kadencji tych organów.”

w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Odwołanie z zajmowanych funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego bezpośrednio przed głosowaniem, którego celem jest odwołanie ze stanowiska.”

w § 16 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:

„Do chwili wyboru nowego Sołtysa, funkcje tę sprawuje dotychczasowy Sołtys, a w razie niewyrażenia przez niego zgody, najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej.”

dodaje się Rozdział VIII o tytule „Zasady korzystania z mienia komunalnego” o następującej treści:

„Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w Statucie Sołectwa oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

§ 19

1. Na wniosek Zebrania Wiejskiego Burmistrz może przekazać Sołectwu do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy.
2. Przekazanie mienia następuje protokolarnie przez Burmistrza.
3. Wniosek Sołectwa o przekazanie mienia jest skierowany do Burmistrza wraz z uzasadnieniem celowości i zasadności przekazania.
4. Wniosek wraz z opinią o przekazaniu mienia Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej oraz Sołtysowi. Od negatywnej opinii Zebraniu Wiejskiemu przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w terminie 30 dni od daty otrzymania opinii Burmistrza.
5. Przekazanie mienia może nastąpić na czas określony we wniosku lub w przypadku braku terminu na czas nieokreślony.

§ 20

Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.

§ 21

1. Bieżący zarząd mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu należy do Sołtysa.
2. Burmistrz Gminy Kartuzy przekazuje niezbędne upoważnienia Sołtysowi w formie pisemne, które umożliwiają wynajmowanie składników przekazanego w zarząd mienia podmiotom trzecim w tym również podpisywania umów i porozumień w imieniu Gminy Kartuzy dotyczących tegoż mienia.

§ 22

1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
3. O wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego przesądza corocznie Rada Miejska odrębną uchwałą.
4. Wysokość funduszu sołeckiego oraz zasady gospodarowania tym funduszem określa odrębna ustawa.
5. Zasady przekazywania środków budżetowych nie objętych funduszem sołeckim na realizację zadań przez Sołectwo określa odrębna uchwała.

§ 23

1. Organy Sołectwa samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania przekazanego mienia.
2. Burmistrz może cofnąć prawo do korzystania z nieruchomości Sołectwu wyłącznie w przypadku:
a. wykorzystania nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem określonym w Zarządzeniu Burmistrza o przekazaniu nieruchomości,
b. jeżeli sposób korzystania z nieruchomości pogarsza stan środowiska naturalnego,
c. jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego nastąpią zmiany, które w znaczny sposób ograniczą dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości,
d. jeżeli sposób korzystania z nieruchomości naraża na uciążliwości korzystania z nieruchomości sąsiednich,
e. jeżeli uzyskiwane przez Sołectwo dochody z nieruchomości są niewspółmiernie niskie do jej wartości lub kosztów jej utrzymania

3. W przypadku przekazania Sołectwu składników mienia komunalnego do gospodarowania, jego przeznaczenie, zasady rozliczeń między Gminą, a Sołectwem każdorazowo określa Zarządzenie Burmistrza oraz protokół zdawczo-odbiorczy.”

dodaje się Rozdział IX o tytule „Postanowienia końcowe” o następującej treści:

㤠24

1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy na zasadach przyjętych dla uchwalenia statutu.
2. Sołectwo używa pieczęci nagłówkowej o treści: Sołectwo Kiełpino.

3. Sołtys używa pieczęci podpisowej Sołtys Sołectwa Kiełpino z imieniem i nazwiskiem.

4. Spory między organami sołectwa wynikające na tle interpretacji niniejszego statutu rozpatruje Burmistrz.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *