Zebranie założycielskie stowarzyszenia

W dniu 19 lipca 2018 r. grupa 11 osób, którym zależy na rozwoju miejscowości, i które chcą działać dla jej dobra, podjęła decyzję o założeniu Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina.

Na zebraniu podjęto uchwałę ustalającą statut stowarzyszenia, wybrano władze stowarzyszenia i ustalono jakimi tematami stowarzyszenie powinno zająć się w pierwszej kolejności.

Naszym celem jest:

1. Integracja oraz aktywizacja mieszkańców Kiełpina do wspólnych działań na rzecz miejscowości.
2. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Kiełpina i powiatu kartuskiego.
3. Reprezentowanie indywidualnych i zbiorowych interesów mieszkańców Kiełpina i powiatu kartuskiego wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych.
4. Ochrona ładu przestrzennego i środowiska naturalnego.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
6. Rozwój demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.
7. Dążenie do zapewnienie mieszkańcom Kiełpina niezbędnej infrastruktury technicznej.
8. Dążenie do podniesienia walorów Kiełpina jako miejsca rekreacji, turystyki i wypoczynku.
9. Integracja oraz pobudzanie aktywności mieszkańców Kiełpina w obszarze kultury i sportu.
10. Ochrona i propagowanie dorobku kulturowego Kaszub.

 

Swoje działania zamierzamy realizować poprzez:

a) prowadzenie działań informacyjnych, propagandowych i edukacyjnych, w szczególności: prowadzenie strony internetowej; organizacja debat, dyskusji i odczytów; prowadzenie działań i kampanii informacyjnych i promujących wśród mieszkańców postawy zgodne z celami Stowarzyszenia; prowadzenie działalności wydawniczej;

b) gromadzenie informacji oraz przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej

c) merytoryczne lub finansowe wspieranie działań prowadzonych przez inne organizacje i instytucje, dotyczących celów statutowych Stowarzyszenia;

d) monitorowanie i ewaluacja działań podejmowanych przez władze państwowe i samorządowe i informowanie o nich mieszkańców i inne organizacje;

e) opracowywanie i promowanie projektów rozwiązań dotyczących spraw z zakresu działalności statutowej Stowarzyszenia; inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym;

f) uczestniczenie w inicjatywach lokalnych i konsultacjach społecznych

g) podejmowanie działań i inicjatyw obywatelskich w zakresie stanowienia prawa i regulacji, w tym także aktów prawa miejscowego, dotyczących kwestii z zakresu celów statutowych Stowarzyszenia, w tym inicjowanie, opiniowanie i skarżenie aktów prawnych uchwalanych przez organy samorządu terytorialnego oraz organy państwa

h) uczestniczenie w procedurach planowania i zagospodarowania przestrzennego – w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; w szczególności: wnoszenie uwag i wniosków oraz skarżenie uchwał i orzeczeń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego

i) inicjowanie oraz uczestniczenie jako strona w postępowaniach administracyjnych i sądowych (w tym postępowaniach przed sądami arbitrażowymi) w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia, dotyczącymi mieszkańców Kiełpina.

j) kontakt i współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami opiniodawczymi i kontrolnymi

k) współpracę z innymi organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu i podmiotami polskimi i zagranicznymi, a także podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji

l) prowadzenie działalności integrującej przez aktywność kulturalną, rekreacyjną i sportową;

m) prowadzenie działalności dobroczynnej przez organizowanie pomocy oraz wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych;

n) inspirowanie i organizowanie imprez, akcji społecznych, festiwali, konkursów, itp. służących rozwijaniu działalności społecznej, kulturalnej i obywatelskiej mieszkańców, budujących ich tożsamość lokalną i solidarność sąsiedzką;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *