Regulamin konkursu Stop Czad

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina, zwane dalej Organizatorem.
  1.2. Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu kartuskiego.
  1.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
  1.4. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: http://kielpino.org/nasze-dzialania/stop-czad/regulamin-konkursu-stop-czad/
  1.5. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.
 2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU
  2.1 Celem Konkursu jest promowanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z tlenkiem węgla i sposobach przeciwdziałania, w tym promowanie stosowania urządzeń alarmowych – czujek czadu.
  2.2 Przedmiotem Konkursu jest sprawdzenie wiedzy uczestników w zakresie objawów zatrucia tlenkiem węgla.
 3. UCZESTNICY KONKURSU
  W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy powiatu kartuskiego.
 4. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
  4.1 Zgłoszenia do konkursu można dokonać w terminie od 1.11.2020 do 29.11.2020 do godz. 24.00.
  4.2 Zgłoszenia do konkursu dokonuje się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: http://kielpino.org/2020/11/konkurs-stop-czad/
  4.3 Zgłoszenie Konkursu musi zawierać:
  – odpowiedź na pytanie konkursowe,
  – akceptację regulaminu Konkursu
  – oświadczenie o adresie miejsca, znajdującego się w powiecie kartuskim, gdzie zostanie zainstalowany czujnik
  4.4 Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród.
 5. NAGRODY I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
  5.1 W ramach Konkursu zostanie przyznanych 80 nagród rzeczowych w postaci czujników czadu 7DCO o wartości 130 zł.
  5.2 Zwycięzcy konkursu zostają wyłonieni spośród osób, które jako pierwsze prześlą Zgłoszenia, zawierające prawidłowe odpowiedzi i spełniające warunku określone w pkt. 4.3.
 6. WYNIKI KONKURSU ORAZ DOSTARCZENIE NAGRÓD
  6.1 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 1 grudnia 2020 roku na stronie internetowej http://kielpino.org
  6.2 Nagrody rzeczowe zostaną przesłane na adres pocztowy wskazany w Zgłoszeniu, na koszt Organizatora
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  7.1 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
  7.2 Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2019, poz. 847 z późn. zm.).
 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
  8.1 Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina z siedzibą w Kiełpinie, przy ul. Klonowej 6.
  8.2 Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o zwycięzcach Konkursu na stronie internetowej Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina oraz przesłania nagród.
  8.3 Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o zwycięzcach konkursu.
  8.4 Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o zwycięzcach oraz dostarczenia nagród.
  8.5 Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
  8.5.1 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  8.5.2 żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  8.5.3 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  8.5.4 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;
  8.5.5 wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  8.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia zwycięzców o wynikach konkursu i przekazania nagród.
  8.7 Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina w związku z konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
  8.8 Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany