Relacja z zebrania wiejskiego w Kiełpinie 24.09.2018 r.

Na zebraniu omówiono wszystkie inwestycje wykonane w 2018 roku przez gminę na terenie sołectwa Kiełpino, plan inwestycji na 2019 r., propozycję loga Kiełpina oraz przyjęto fundusz sołecki na 2019 r.

Przygotowano koncepcję przebudowy ulicy Starowiejskiej, która zostanie utwardzona asfaltem aż do drogi wojewódzkiej, na całym odcinku zostanie wzdłuż niej wybudowany chodnik. Ze względu na to, że nie jest możliwe poszerzenie ulicy Szkolnej tuż przy budynku szkoły, gdyż przebiega tam linia gazociągu, odcinek ten będzie jednokierunkowy, a ulicę Szkolną ze Starowiejską połączy dodatkowy odcinek drogi. (Dokument dostępny w gminie – koncepcja drogowa – przebudowa drogi gminnej ne 155790G łączącej drogę wojewódzką nr 224 z drogą powiatową nr 1924G Etap II)

Zostanie również przeprowadzony remont budynku koło parafii z przeznaczeniem na dom kultury i bibliotekę.

Zebranie wiejskie przegłosowało też propozycję stowarzyszenia pt. „Zajęcia ruchowe dla osób 50+” i przeznaczyło na ten cel 8.000 zł. Wstępnie planujemy organizację 30 zajęć dla 20 osób. Więcej informacji na ten temat podamy wkrótce.

Poniżej można obejrzeć zapis wideo zebrania wiejskiego w Kiełpinie, które odbyło się 24 września 2018 r. (pierwsze kilka minut bez dźwięku).

Zebranie założycielskie stowarzyszenia

W dniu 19 lipca 2018 r. grupa 11 osób, którym zależy na rozwoju miejscowości, i które chcą działać dla jej dobra, podjęła decyzję o założeniu Stowarzyszenia Mieszkańców Kiełpina.

Na zebraniu podjęto uchwałę ustalającą statut stowarzyszenia, wybrano władze stowarzyszenia i ustalono jakimi tematami stowarzyszenie powinno zająć się w pierwszej kolejności.

Naszym celem jest:

1. Integracja oraz aktywizacja mieszkańców Kiełpina do wspólnych działań na rzecz miejscowości.
2. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Kiełpina i powiatu kartuskiego.
3. Reprezentowanie indywidualnych i zbiorowych interesów mieszkańców Kiełpina i powiatu kartuskiego wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej, instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych.
4. Ochrona ładu przestrzennego i środowiska naturalnego.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
6. Rozwój demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego.
7. Dążenie do zapewnienie mieszkańcom Kiełpina niezbędnej infrastruktury technicznej.
8. Dążenie do podniesienia walorów Kiełpina jako miejsca rekreacji, turystyki i wypoczynku.
9. Integracja oraz pobudzanie aktywności mieszkańców Kiełpina w obszarze kultury i sportu.
10. Ochrona i propagowanie dorobku kulturowego Kaszub.

 

Swoje działania zamierzamy realizować poprzez:

a) prowadzenie działań informacyjnych, propagandowych i edukacyjnych, w szczególności: prowadzenie strony internetowej; organizacja debat, dyskusji i odczytów; prowadzenie działań i kampanii informacyjnych i promujących wśród mieszkańców postawy zgodne z celami Stowarzyszenia; prowadzenie działalności wydawniczej;

b) gromadzenie informacji oraz przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej

c) merytoryczne lub finansowe wspieranie działań prowadzonych przez inne organizacje i instytucje, dotyczących celów statutowych Stowarzyszenia;

d) monitorowanie i ewaluacja działań podejmowanych przez władze państwowe i samorządowe i informowanie o nich mieszkańców i inne organizacje;

e) opracowywanie i promowanie projektów rozwiązań dotyczących spraw z zakresu działalności statutowej Stowarzyszenia; inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym;

f) uczestniczenie w inicjatywach lokalnych i konsultacjach społecznych

g) podejmowanie działań i inicjatyw obywatelskich w zakresie stanowienia prawa i regulacji, w tym także aktów prawa miejscowego, dotyczących kwestii z zakresu celów statutowych Stowarzyszenia, w tym inicjowanie, opiniowanie i skarżenie aktów prawnych uchwalanych przez organy samorządu terytorialnego oraz organy państwa

h) uczestniczenie w procedurach planowania i zagospodarowania przestrzennego – w tym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; w szczególności: wnoszenie uwag i wniosków oraz skarżenie uchwał i orzeczeń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego

i) inicjowanie oraz uczestniczenie jako strona w postępowaniach administracyjnych i sądowych (w tym postępowaniach przed sądami arbitrażowymi) w charakterze organizacji społecznej w sposób i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia, dotyczącymi mieszkańców Kiełpina.

j) kontakt i współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami opiniodawczymi i kontrolnymi

k) współpracę z innymi organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu i podmiotami polskimi i zagranicznymi, a także podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji

l) prowadzenie działalności integrującej przez aktywność kulturalną, rekreacyjną i sportową;

m) prowadzenie działalności dobroczynnej przez organizowanie pomocy oraz wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych;

n) inspirowanie i organizowanie imprez, akcji społecznych, festiwali, konkursów, itp. służących rozwijaniu działalności społecznej, kulturalnej i obywatelskiej mieszkańców, budujących ich tożsamość lokalną i solidarność sąsiedzką;