Plany zagospodarowania dla Kiełpina – publiczny wgląd

Urząd Miejski w Kartuzach zawiadamia, że w dniach od 14.12.2021 r. do 12.01.2022 r. będą wyłożone do wglądu plany:

 • fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Długiej
 • fragmentu wsi Kiełpino, centrum
 • fragmentu wsi Mezowo, ul. Piaskowa oraz fragmentu wsi Kiełpino, ul. Wrzosowa

Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 10.01.2022 r.

Szczegóły w obwieszczeniu.

Skarżymy plan zagospodarowania ws. farmy wiatrowej

Stowarzyszenie Mieszkańców Kiełpina na podstawie art. 101 usg zaskarża uchwałę nr XIII/107/12 Rady Gminy Somonino z dnia 29.02.2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wyczechowo. Przyłącz się do skargi!

Pobierz: UPOWAŻNIE DLA STOWARZYSZENIA DO ZŁOŻENIA SKARGI

Wypełnij upoważnienie i dostarcz na adres stowarzyszenia: ul. Klonowa 6, 83-307 Kiełpino lub zeskanuj i prześlij mailem na adres: zarzad@kielpino.org

Kolejny plan zagospodarowania dla Kiełpina – zawiadomienie o publicznym wyłożeniu

Gmina Kartuzy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

– fragmentu wsi Kiełpino na południe i zachód od Jeziora Dużego

Z planami będzie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w terminie od 14.07.2021 r. do 06.08.2021 r. Dyskusja publiczna zaplanowana jest na 19.07.2021 r. Uwagi można wnosić w terminie do 22.08.2021 r.

Nowe plany zagospodarowania dla Kiełpina – zawiadomienie o publicznym wyłożeniu

Gmina Kartuzy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

fragmentu wsi Mezowo, rejon ulicy Piaskowej oraz fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Wrzosowej

fragmentu wsi Kiełpino pomiędzy linią kolejową a rzeką Radunią

fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Nad Radunią

fragmentu wsi Kiełpino – centrum

fragmentu wsi Kiełpino, rejon ulicy Długiej

Z planami będzie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w terminie od 14.06.2021 r. do 23.07.2021 r. Dyskusja publiczna zaplanowana jest na 19.07.2021 r. Uwagi można wnosić w terminie do 13.08.2021 r.

Wojewoda odmówił wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę wiatraków – złóż odwołanie

W dniu 01.04.2021 r. Wojewoda Pomorski wydał decyzję odmawiającą wygaszenia pozwolenia na budowę farmy wiatrowej w Wyczechowie.

Decyzja Wojewody Pomorskiego

Możliwość zaskarżenia decyzji mają strony postępowania.

Decyzję należy zaskarżyć we własnym imieniu – składając ją do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego w Gdańsku w terminie do 30.04.2021 r. (piątek).

My zarzucamy Wojewodzie:

 1. naruszenie przepisów postępowania w szczególności; art. art. 6, 7, 8, 9, 10 k.p.a, poprzez prowadzenie postępowania dowodowego z naruszeniem wskazanych przepisów i niedopuszczeniem do udziału w postępowaniu wnioskodawcy,
 2. naruszeniem przepisu art. 40 § 2 k.p.a. i art. 49 a k.p.a. poprzez zaniechanie doręczenia pism i decyzji stronie i jej pełnomocnikowi i braku zawiadomienia stron o zamiarze dokonywania zawiadomień poprzez obwieszczenie,
 3. naruszenie przepisu art. 75 k.p.a. art. 77, 78, 79 i 79 a k.p.a. poprzez nieuwzględnienie wniosków dowodowych stron w tym dowodu z przesłuchania świadków, nie poinformowaniu stron o przeprowadzeniu dowodu z dokumentów, nie poinformowaniu stron o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów,
 4. naruszenie art. 80 i 81 k.p.a. poprzez zaniechanie oceny całokształtu materiału dowodowego i uniemożliwienie stronie wypowiedzenia się co do przeprowadzonych dowodów,
 5. naruszenie przepisu art. 85 k.p.a. poprzez zaniechanie przeprowadzenia oględzin,
 6. naruszenie przepisu art. 107 § 1 pkt 6 i § 3 k.p.a. poprzez nie zamieszczenie uzasadnienia faktycznego i prawnego,
 7. naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez błędną ich interpretację i zastosowanie w szczególności art. 37 ust. 1 prawa budowlanego (dalej P.b.) poprzez jego niezastosowanie i art. 41 prawa budowlanego art. 13 ust.2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej o.i.z.e,w.) poprzez ich błędną interpretację i błędne zastosowanie ustawy o. i.z.e.w.
 8. błędną ocenę stanu faktycznego, polegającego na uznaniu, że wytyczenie geodezyjne na mapie w okresie 8 lat osi jednej z projektowanych dróg , może zostać uznane za prowadzenie prac budowlanych o których stanowi art. 37 w zw. z art. 3 pkt 6 i 7 P.b.

Akta postępowania:

Plany inwestycyjne powiatu kartuskiego dotyczące Kiełpina

W dniu 16 marca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przedstawiciele Stowarzyszenia: prezes Łukasz Grzenkowicz oraz sekretarz Bartosz Kitowski spotkali się z wicestarostą kartuskim Piotrem Fikusem i dyrektorem ZDP Andrzejem Puzdrowskim. W spotkaniu uczestniczył również sołtys Kiełpina Mirosław Paczoska.

Tematem spotkania były perspektywy inwestycyjne dotyczące infrastruktury pod zarządem powiatu kartuskiego znajdującej się na terenie sołectwa Kiełpino.

Omówiono następujące tematy:

Ulica Osiedlowa

 • powiat nie planuje żadnych inwestycji do końca kadencji w 2023 r.
 • jeżeli droga będzie modernizowana, to kompleksowo, czyli krawężniki, dywanik asfaltowy, chodnik, odwodnienia
 • aby przystąpić do realizacji inwestycji konieczne jest zakończenie budowy kanalizacji gminnej w ciągu drogi powiatowej tj. od Maczka do Raduńskiej (ok. 120 m)
 • możliwe jest do wykonania dokumentacja drogi (w 2022 r.) – koszt dokumentacji ok. 70 tys., jeżeli gmina Kartuzy sfinansuje 50% kosztu dokumentacji
 • możliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę i złożenie wniosku o dofinansowanie budowy drogi z FDS w lipcu 2023 r. pod warunkiem, że gmina Kartuzy sfinansuje 50% budowy chodnika / 10% budowy drogi, rozpoczęcie budowy 2024 r.

Ulica Raduńska

 • w kwietniu/maju 2021 r. będzie realizowane utwardzenie drogi dywanikiem asfaltowym na odcinku 250-300 m od ulicy Osiedlowej do bruku
 • odcinek bruku należy do kolei, jednak nie będzie możliwe jego przekazanie do powiatu (a tym samym remont drogi) do czasu zakończenia inwestycji kolejowej (ok. 2023-25 r.)
 • w 2022-23 r. kontynuacja utwardzenia dywanikiem asfaltowym ulicy Raduńskiej na odcinku od torów kolejowych do rzeki

Ulica Długa

 • w 2021 r. kontynuacja budowy chodnika w kierunku Mezowa – do miejsca, do którego jest sporządzona dokumentacja tj. do końca wsi
 • w 2022 r. budowa ciągu pieszo-rowerowego do Mezowa
 • nie przewiduje się budowy progów spowalniających

Rondo na skrzyżowaniu ul. Długiej i ul. Kartuskiej

 • jest projekt budowlany, wniosek o dofinansowanie złożony będzie w lipcu 2021 r., budowa
  rozpocznie się w 2022 r.
 • wraz z budową ronda zostanie położony dywanik asfaltowy na ulicy Długiej od Ronda do centrum
  wsi

Ulica Kolejowa

 • powiat udrożnił starą kanalizację deszczową i wykonał studnie chłonne, co ograniczyło zalewanie
  posesji

Plan zimowego odśnieżania

 • gmina powinna odśnieżać ulicę Osiedlową, ze względu na ekonomię (przy okazji odśnieżania
  dróg gminnych) – tematem będzie zajmował się sołtys Mirosław Paczoska

Strategia dla Kiełpina – lista niezbędnych inwestycji

Przystąpiliśmy do opracowywania listy potrzeb inwestycyjnych dla Kiełpina. Prosimy o zgłaszanie uwag na naszym profilu FB lub w komentarzach. Dokument ma posłużyć do rozmów z samorządem w celu uwzględnienia naszych potrzeb w planach inwestycyjnych gminy.

POTRZEBY INWESTYCYJNE KIEŁPINA

Konkurs STOP CZAD – wyniki

W dniu 30.11.2020 r. zakończyliśmy realizację projektu STOP CZAD współfinansowanego ze środków powiatu kartuskiego.

W konkursie należało odpowiedzieć na pytanie:

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
Prawidłowa odpowiedź: nudności, osłabienie, ból głowy, senność, szybsze bicie serca, duszności

Na konkurs wpłynęły 202 zgłoszenia, z czego 141 zawierało prawidłową. Spośród nich osoby, które odpowiedziały najszybciej otrzymają nagrodę w postaci czujnika czadu.

Lista zwycięzców:

(nagrody zostały już wysłane Pocztą Polską)

Agnieszka Treder – Miechucino
Aleksandra Czupryn – Żukowo
Aleksandra Gillmeister – Somonino
Alicja Frankowska – Grzybno
Alicja Krapkowska – Kartuzy
Aneta Makurat – Sierakowice
Anna Kryszewska – Somonino
Antoni Zieman – Ręboszewo
Arkadiusz Lejk – Kamienica Królewska
Barbara Teclaf – Miechucino
Bartłomiej Bliźniewski – Przodkowo
Bartosz Kusiak – Ķiełpino
Beata Czaja – Kobysewo
Bożena Kaszuba – Grzybno
Bożena Mielewczyk – Somonino
Daniel Formela – Brodnica Górna
Danuta Leyk – Kartuzy
Dawid Konkol – Dzierżążno
Emilia Sopelak – Kiełpino
Ewa Lehmann – Sierakowice
Gabriela Cirocka-Gosz – Żukowo
Grzegorz Herrmann – Klukowa Huta
Grzegorz Żabiński – Kartuzy
Jagna Konkol – Dzierżążno
Jakub Klinkosz – Żukowo
Jan Littwin – Ķiełpino
Janina Leszczyńska – Kamienica Królewska
Janusz Serkowski – Goręczyno
Jarosław Kriger – Kiełpino
Joanna Formela – Sulęczyno
Jolanta Bielicka – Miechucino
Jolanta Skierka – Sierakowice
Judyta Gall – Sulęczyno
Julia Reszka – Chmielno
Justyna Dzreder – Miechucino
Justyna Legieć – Kartuzy
Kamil Felskowski – Miechucino
Kamila Konkol – Szarłata
Kamila Kwidzinska – Kielpino
Karina Plichta – Egiertowo
Karolina Gańska-Czaja – Chmielno
Karolina Labuda – Paczewo
Kasia Dułak – Sierakowice
Katarzyna Grzenkowicz – Sierakowice
Katarzyna Wolska – Chmielno
Lidia Wolska – Sierakowice
Lucyna Ustarbowska – Kiełpino
Lucyna Więczkiewicz – Dzierżążno
Łukasz Klawikowski – Reskowo
Łukasz Lis – Somonino
Łukasz Żołnowski – Dzierżążno
Magdalena Okroy – Somonino
Magdalena Żołnowska – Kielpino
Malwina Cieszyńska – Szarłata
Marcin Littwin – Kłosowo
Marcin Osijewski – Lniska
Marek Brzeski – Kartuzy
Marek Heimowski – Rębiechowo
Maria Pipiórka – Goreczyno
Marzena Złoch – Miechucino
Michalina Treder – Sierakowice
Michał Ruszkowski – Sierakowice
Natalia Kryszewska – Kartuzy
Patrycja Brunka – Kiełpino
Patryk Malotka-Trzebiatowski – Sulęczyno
Paulina Mering – Grzybno
Piotr Mielczewski – Garcz
Przemysław Kobiela – Sierakowice
Radosław Klein – Egiertowo
Sandra Szmuda – Pomieczyno
Stanisław Borkowski – Kamienica Szlachecka
Szymon Trzebiatowski – Sierakowice
Tobiasz Kryszewski – Kiełpino
Tomasz Malek – Sierakowice
Tomasz Szreder – Kartuzy
Wioletta Maszota – Lniska
Zbigniew Pelcer – Somonino
Zdzisław Woźny – Mezowo
Zygmunt Heimowski – Rębiechowo
Żaneta Malik – Brodnica Dolna

Konkurs: Stop Czad (zakończony)

Odpowiedz na pytanie i wygraj czujnik czadu.

Nagrodą w konkursie jest 80 czujników czadu 7DCO o wartości 130 zł. Otrzymają je osoby, które najszybciej prześlą prawidłowe odpowiedzi na pytanie konkursowe.

Warunkiem udziału w konkursie jest zapoznanie się z regulaminem konkursu. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców powiatu kartuskiego. Zgłoszenia można przesyłać do 29.11.2020 r. g. 24.00

Zapoznaj się z ikonografiką i wypełnij formularz odpowiedzi:

Dostałeś pismo z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wiatraków? Tłumaczymy co możesz zrobić

W ostatnich dniach mieszkańcy otrzymują zawiadomienia od Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji udzielającej pozwolenia na budowę farmy wiatrowej:

Jeśli otrzymałeś takie pismo, to oznacza, że Urząd Wojewódzki uznał Cię za stronę tego postępowania. Masz możliwość składania wniosków, zastrzeżeń, a także wypowiadania się na temat zebranych przez urząd dowodów.

Co możesz jeszcze zrobić?

1. Złóż do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na adres wskazany w zawiadomieniu, wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę.

Przykładowa treść wniosku:

Wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

Dotyczy: WI-II.7840.1.109.2020.SJ

Wnoszę o zawieszenie postępowania w sprawie zmiany decyzji Starosty Kartuskiego nr B.6740.332.2013.AL z dnia 9.5.2013 r. udzielającej pozwolenia na budowę farmy wiatrowej do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie wygaszenia wskazanej wyżej decyzji. Ze względu na to, że inwestor nie rozpoczął budowy farmy wiatrowej w terminie 3 lat od uzyskania pozwolenia na budowę, wskazana decyzja statosty wygasła z mocy prawa. Wojewoda prowadzi równolegle postępowanie w sprawie wygaszenia tej decyzji i do czasu jego zakończenia – stwierdzenia faktu, że decyzja wygasła – prowadzenie postępowania w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę jest bezprzedmiotowe i powinno zostać zawieszone. Nie można zmieniać decyzji, która wygasła z mocy prawa. Dopiero po prawomocnym stwierdzeniu, że decyzja w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę nie wygasła i po wznowieniu postępowania, będzie można ją zmieniać.

2. Złóż do Urzędu Wojewódzkiego, na adres wskazany w zawiadomieniu, sprzeciw w sprawie zmiany pozwolenia na budowę.

Jako argument należy podać, że zmiana w zasadniczy sposób będzie wpływać na Twoją nieruchomość – na przykład poprzez to, że ze względu na jej położenie oraz planowaną wysokość będzie przesłaniała Twoją działkę, zwiększenie mocy turbin spowoduje zwiększenie hałasu, zwiększenie średnicy rotora spowoduje zwiększenie zjawiska migotania łopat i emisji infradźwięków, zmiana spowoduje zaburzenie krajobrazu, zmniejszy się wartość twojej nieruchomości itp.

3. Jeśli nie składałeś wcześniej wniosku o wygaszenie decyzji o pozwoleniu na budowę – złóż go do Wojewody – zostaniesz uznany za stronę w postępowaniu o wygaszenie pozwolenia na budowę.

4. Zadzwoń do urzędu wojewódzkiego na wskazany numer – poproś o przedstawienie Tobie aktualnego stanu sprawy, poproś o możliwość zapoznania się z dokumentami, zapytaj się o to, kiedy Wojewoda wygasi pozwolenie na budowę i dlaczego zwleka.